Introductie
Informatie over abonnementen.
Afsluiten van een abonnement.
Informatie over informatie-aanvragen.
Informatie over adviesvragen.
Bekijk de voorwaarden.
Links
Ga naar het afgeschermde gedeelte.

1. Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van online-consult wordt gesloten.

2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van diensten van online-consult.

2. Toepassingsgebied

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke overeenkomst met online-consult.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor online-consult niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het electronisch bestelformulier is, ingevuld en van "akkoord" voorzien door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door online-consult

2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

4. Duur en beëindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een maximum termijn van 12 maanden, hierna vervallen eventueel openstaande credtits tenzij schriftelijk afwijkend met online-consult is overeengekomen.

2. Online-consult kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens online-consult niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

4. Online-consult heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Levering en leveringstijd

1.Adviezenaanvragen en informatieaanvragen worden beiden maximaal binnen een termijn van 5 werkdagen behandelt en per e-mail of per post aan de opdrachtgever toegezonden. Indien een opdrachtgever een hogere prioriteit heeft wordt per dag levertijdsreductie één credit in mindering gebracht op het saldo. De minimale levertijd bedraagt 3 werkdagen. De acceptatie van een kortere levertijd is ter beoordeling van online-consult.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van online-consult zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6. Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2. Online-consult is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

7. Prijzen

1. Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. Online-consult heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

8. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.

2. De verschuldigde kosten worden vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt online-consult het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen.

3. Online-consult factureerd de opdrachtgever voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

4. De betalingsverplichting aan online-consult gaat in op het moment van afsluiten van het abonnement (de overeenkomst).

9. Aansprakelijkheid

1. Online-consult accepteerd geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het aanwenden van de verstrekte adviezen en het gebruik of toepassen van de verstrekte informatie.

10. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

11. Reclamering

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk binnen 5 werkdagen na het verlenen van de diensten door online-consult schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens online-consult vervalt.

2. Reclamering schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

12. Wijziging van de voorwaarden

1. Online-consult behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen online-consult en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing