Introductie
Informatie over abonnementen.
Afsluiten van een abonnement.
Informatie over informatie-aanvragen.
Informatie over adviesvragen.
Bekijk de voorwaarden.
Links
Ga naar het afgeschermde gedeelte.


Voor de toegang tot en het gebruik van deze site gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Online-consult.nl kan de juistheid en de volledigheid van deze site niet garanderen. Online-consult.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van de toegang tot deze site. Online-consult.nl verwijst bij het gebruik van producten en diensten naar de daarvoor geldende specifieke voorwaarden.

Online-consult.nl zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door het gebruik of de werking van software, documenten, levering van diensten of het uitblijven van levering van diensten, of ter beschikking gestelde informatie op deze site.

Door gebruik te maken van de aangeboden links kunt u deze site verlaten. Online-consult.nl heeft geen zeggenschap over de sites die op deze wijze bezocht worden. Online-consult.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites.

Alle gegevens en al het materiaal dat u via het Internet aan online-consult.nl toezendt zal door haar vertrouwelijk behandeld worden, echter voor verlies of schade aan deze gegevens of enig ander materiaal is online-consult.nl niet aansprakelijk. Door toezending van gegevens of materiaal aan online-consult.nl stemt u ermee in dat online-consult.nl dit mag gebruiken voor het door u aangegeven doel.

Alle rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de inhoud van deze site, zijn eigendom van online-consult.nl. Geen van deze rechten zal worden gelicentieerd, overgedragen aan of op andere wijze overgaan op diegenen die de site raadplegen.